Vzdelávanie

Výchovno-vzdelávacia činnosť podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja schopnosti, zručnosti a návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Za prioritné pokladá individuálny prístup k deťom a ich prípravu na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Doménou výchovno-vzdelávacej činnosti v našej škôlke je viesť dieťa k tvorivosti, samostatnosti pri získavaní informácií z rôznych zdrojov.

V rámci získavania počítačovej gramotnosti využívajú deti mobilný interaktívny projektor Magic Box a jeho počítačové edukačné programy. A aj ďalšie programy (napríklad Baltík, KidSmart, … ) Navštevujeme bratislavské počítačové centrum EDULAB.

Najvplyvnejšími faktormi výchovného pôsobenia na dieťa v predškolskom období sú rodina a škola. Z hľadiska úspešného rozvoja dieťaťa je dôležité ich zosúladenie, ktoré predpokladá vzájomné rešpektovanie, otvorenosť, ochotu spolupracovať a dôveru. Podľa potreby a požiadaviek rodičov poskytujeme odbornú poradenskú a metodickú činnosť. Spoločné stretnutia a konzultácie poskytujú priestor na vzájomné rozhovory, ktoré umožňujú rodičom zapájať sa do diania v škôlke. Rodičia sa podieľajú na zlepšovaní chodu materskej školy formou rady školy. Viac informácií nájdete tu.

Pri tvorbe a realizácii výchovno-vzdelávacieho programu vychádzame z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu IŠVP a z neho vychádzajúceho školského vzdelávacieho programu – Poď sa s nami hrať (otvoriť PDF). Garantujeme predprimárne vzdelávanie v zmysle príslušnej platnej legislatívy. Deti v škôlke sú rozdelené do 4-och vekovo primeraných tried, ktoré majú samostatný výchovno-vzdelávací plán. Cieľom je zabezpečiť adekvátnu výuku pre menších škôlkarov, ale i dôkladne pripraviť predškolákov na vstup do školy.

Materská škola každoročne zverejňuje hodnotiacu správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach. Aktuálnu hodnotiacu správu si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Vytvorili sme pre škôlkarov prostredie, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne a ktoré podnecuje ich prirodzenú zvedavosť a záujem o všetko nepoznané. V pedagogickom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa, kde učiteľka vystupuje v roli facilitátora, manažéra edukačného procesu, poradcu, konzultanta či partnera pre dieťa. Vytvára podnety a aktivity, v ktorých sa deti dokážu realizovať. Vo všetkých činnostiach sa snažíme pôsobiť na individualitu dieťaťa, vedieme ho k tomu, aby sa pod našim vedením a s našou podporou rozvinulo samo – vlastnou prirodzenou cestou a vlastným tempom. Pani učiteľky si svoje profesijné kompetencie neustále prehlbujú ďalšími vzdelávaniami, ktoré vedú k zdokonaľovaniu edukačného procesu.

Angličtina je bežnou súčasťou aktivít v škôlke. Pre všetkých škôlkarov zaraďujeme aj pravidelné hodiny angličtiny s lektorom (2x do týždňa). Predškoláci sa v priebehu celého dňa nachádzajú v bilingválnom, anglicko – slovenskom prostredí. Dôraz kladieme na rozvoj komunikačných schopností a komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa v slovenskom a anglickom jazyku. Prostredníctvom správne volených prostriedkov, foriem a metód výuky, oboznamujeme deti hravou formou s cudzím jazykom. Rozvíjame ich slovnú zásobu v rámci vybraných tém a komunikačných situácií, súvisiacich so životom a činnosťami detí v rodine a v materskej škôlke. Na výučbu anglického jazyka používame moderné učebné materiály, detskú literatúru, didaktické hračky, audio, video a PC techniku.