Rada školy

Rada školy pri SMŠ Škôlka pri lese, Kysucká 4, 81104 Bratislava  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v decembri 2022. Funkčné obdobie začalo dňom 16.12.2022 na obdobie 4 rokov.

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy

  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja materskej školy,
  5. k návrhu školského vzdelávacieho programu,
  6. k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach podľa §14 ods. 5 písmeno e) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
  7. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovanému najmenej na dva roky,
  8. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Členovia rady školy

predseda rady školy: Mgr. Martina Kalatovičová – delegovaná zriaďovateľom
podpredseda rady školy: Ing. Veronika Hanáková – zvolená za rodičov
Mgr. Jana Szűcs – zvolená za pedagogických zamestnancov
Mudr. Marta Kiššová – zvolená za rodičov
Andrea Klimová – zvolená za nepedagogických zamestnancov