Krúžky

Pre viac informácií o konkrétnom krúžku kliknite na jeho názov.

Výtvarný krúžok

Krúžok je určený pre starších škôlkarov (4-6 ročné deti).
Na tomto krúžku sa deti venujú rôznym druhom výtvarných techník – kreslia, maľujú, strihajú, lepia, otláčajú, … Pracujú so známym i netradičným materiálom (rôzny papier, pastel, farbičky, temperové a vodové farby, tuš, perá, látky, stužky, drievka, prírodný a odpadový materiál, atď.). Deti si pri vytváraní svojich dielok rozvíjajú predstavivosť, fantáziu, originalitu a tvorivosť. Získavajú nové zručnosti, zlepšuje sa im jemná motorika rúk a schopnosť samostatne pracovať. V neposlednom rade si rozvíjajú vzťah k umeniu a estetické cítenie. Svojimi dielkami potom vyzdobujú škôlku a potešia blízkych.

Krúžok je určený pre najstarších škôlkarov (5-6 ročné deti).
Deti si na tomto krúžku osvojujú elementárne pracovné a technické zručnosti a poznatky pri vyrábaní jednoduchých funkčných produktov. Pod vedením kreatívneho lektora pracujú so zaujímavými materiálmi (drevo, plast, kov, …) a využívajú rôzne technologické postupy pri ich spracovaní. Oboznamujú sa s pracovným náradím (detské náradie: pílka, kladivo, vŕtačka, kliešte, skrutkovač, pilník, brúsny papier, …), s jeho používaním a s dodržiavaním bezpečnosti pri práci s ním. Deti si pri vyrábaní vlastných produktov rozvíjajú jemnú motoriku, sebadôveru, trpezlivosť, precíznosť a dôslednosť. Vytvárajú si pozitívny vzťah k pracovnej a technickej aktivite a v neposlednej rade si rozvíjajú tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie.

MiniGym

Krúžok je určený pre mladších škôlkarov (2-3 a 3-4 ročné deti).
Cvičenie je zamerané na zlepšenie obratnosti, koordinácie pohybov, jemnú a hrubú motoriku a celkovú zdatnosť dieťaťa. Neoddeliteľnou súčasťou MINIGYM cvičenia je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj. Cvičenie prebieha za doprovodu známych detských pesničiek a riekaniek, ktoré deti povzbudzujú a motivujú k samotnému cvičeniu. Výbornými pomocníkmi pri cvičení sú balančné pomôcky, overballs, gymballs, padák, obruče, terče, žinienky, lano, šatky, masážne loptičky, lopty rôznych veľkostí a pod. Krúžok vedie kvalifikovaný tréner.

Krúžok je určený pre všetkých škôlkarov (2-3, 3-4 a 4-6 ročné deti).
Je vhodnou metódou ako u detí predškolského veku zábavnou a hravou formou budovať prirodzený vzťah k hudbe na všetkých úrovniach. Krúžok pomáha u detí rozvíjať hudobné a spevácke schopnosti, podporuje artikuláciu, správne dýchanie, vnímanie rytmu, melódie a textov piesní. Okrem hudobnej zložky je tento krúžok obohatený o prvky muzikoterapie a iných expresívnych techník. Pod vedením muzikoterapeuta deti vrámci krúžku používajú rôzne detské hudobné nástroje (triangle, rolničky, ozvučné drievka, rumba gule, paličky …) a samozrejme každé dieťa vlastný drumben – bubon. Celá hodina je sprevádzaná bábkou a jej priebeh je motivovaný príbehmi zo života detí. Po metodickej stránke je krúžok prispôsobený vekovej úrovni detí.
Krúžok organizovaný pod vedením Happy Kids a je určený pre najstarších škôlkarov (4,5-6 ročné deti).
Cieľom futbalového krúžku je naučiť deti základy futbalu so zameraním na rozvoj pohybových zručností, schopností a pravidiel futbalu. Tréning prebieha formou špeciálne zostavených cvičení zameraných na kontrolu lopty, streľbu a špecifické činnosti v zápase. Deti vedú tréneri – bývalí aktívni futbalisti – s dlhodobými skúsenosťami s prácou s deťmi. Ich snahou je vytvoriť dobrý kolektív, v ktorom všetkých spája futbal.
Tréningy sa realizujú v exteriéri, na špecializovanom povrchu – umelej trávnatej ploche futbalového ihriska alebo na tráve. V prípade nepriaznivého počasia v telocvični.
V mesiacoch, v ktorých nie je možné trénovať vo vonkajšom prostredí, je futbal vystriedaný tréningom aikida priamo v škôlke. Hodiny aikida s deťmi prebiehajú prostredníctvom hravých párových tréningov zameraných na rozvoj motoriky, priestorovej orientácie a pohybových schopností dieťata. V rámci tréningov sa preberajú základné techniky AIKIDA na základe pohybových schopností detí. Deti nadobudnú základné znalosti bezpečného padania, základných techník sebeobrany a sebakontroly.

Gymnastika a všeobecná pohybová príprava

Krúžok organizovaný pod vedením Happy Kids a je určený pre stredných a najstarších škôlkarov (4-5 a 5-6 ročné deti).
Tréningy športovo-gymnastickej prípravy vychádzajú zo základov gymnastiky a sú navrhnuté tak, aby deti postupne zlepšovali svoju obratnosť, koordináciu pohybov a celkovú fyzickú zdatnosť. Neoddeliteľnou súčasťou je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj detí. Učia sa počúvať, sústrediť sa, riadiť sa pokynmi trénera a spolupracovať s ostatnými. Pri spoluvytváraní pravidiel gymnastických hier sa rozvíja tvorivosť a následne schopnosť akceptovania a dodržiavania pravidiel. Cieľom je, aby cvičenie deti bavilo a aby sa pohyb a šport stali prirodzenou súčasťou ich životného štýlu. Pri tréningoch sa využívajú rozličné moderné športové pomôcky, ktoré spestrujú pohybové cvičenia a pomáhajú deťom v rozvoji ich schopností. Patria medzi ne fitlopty, overbally, masážne a balančné podložky, kuželky, prekážky, gymnastické zostavy, trampolíny a rôzne iné.

Krúžok je určený pre najstarších škôlkarov (5-6 ročné deti).
Cieľom je príprava detí na školu po rečovej stránke. Prostredníctvom básničiek, pesničiek, riekaniek, hádaniek, rozprávok, spoločenských či rytmicko-pohybových hier s prvkami arteterapie sa na krúžku rozvíja slovná zásoba detí, predchádza sa poruchám reči, nacvičujú sa rozprávačske schopnosti a sluchová pamäť.

Jóga

Krúžok je určený pre stredných a najstarších škôlkárov (4-5 a 5-6 rokov).
Jóga pre deti je čas, keď nemusia nič iné, len byť samy so sebou, vnímať len seba a cvičiť si len pre seba. Jógové zostavy pre deti rozhýbu telo prostredníctvom polôh a pohybov vychádzajúcich zo zrkadlenia tvaru rastlín, zvierat, hmyzu, či rôznych predmetov. Pri cvičení sa sústredíme na celé telo, čo posilní svalstvo, rozvoj motoriky, správne držanie tela, rovnováhu, pružnosť, krvný obeh, zvýši sebadôveru a koncentráciu. Pri cvičení jógy nie je miesto pre súťaženie, nejde o víťaza ani o porazeného. Deti cvičia podľa svojich možností a schopností, čo prináša spontánnu radosť z pohybu. Správne dýchanie a relaxovanie stíši myslel a zvýši efektívnosť mozgovej činnosti. Učí deti zahnať nervozitu a napätie. Stávajú sa trpezlivejšie a pokojnejšie. Prepojenie cvikov so správnym dýchaním a následnou relaxáciou je dôležitou súčasťou hodiny tak ako šťastné deti s dobrou náladou počas jogy.

Tanečný krúžok

Krúžok je určený pre starších škôlkarov (4-6 ročné deti).
Tanečná a pohybová príprava pre deti predškolského veku je založená predovšetkým na hre. Pod vedením tanečného pedagóga si tak deti prirodzenou formou osvojujú základy pohybových schopností, učia sa správnemu držaniu tela, vnímajú rytmus, zlepšujú si orientáciu v priestore a koordináciu pohybov. V rámci krúžku sa naučia základné tanečné prvky rôznych štýlov ako napríklad balet, moderný či ľudový tanec, atď. Ako hudobný podklad sa využívajú detské piesne, ktoré sú pre škôlkarov ľahko zapamätateľné a udržujú ich záujem. Deti sú tak schopné spájať tanečné motívy do nenáročných choreografií.

Anglický jazyk

Kurz je určený pre všetky deti od 2 do 6 rokov.
Prebieha hrovou formou, je rozdelený tematicky do oblastí, v ktorých sa deti učia príslušné slovíčka a frázy. V priebehu každého tematického celku (ktorý trvá podľa rozsahu cca 1-1,5 mesiaca) sa deti naučia taktiež spievať pesničky, ktoré k celku patria. Zoznam slovíčok, fráz a pesničiek, ktoré sa deti naučia, bude lektorka priebežne po témach posielať rodičom na emailové adresy. Deti sú rozdelené do skupín, minimálny pre otvorenie kurzu je 10 detí.