Krúžky

Pre viac informácií o konkrétnom krúžku kliknite na jeho názov.
Krúžok je určený pre starších škôlkarov (4-6 ročné deti).
Na tomto krúžku sa deti venujú rôznym druhom výtvarných techník – kreslia, maľujú, strihajú, lepia, otláčajú, … Pracujú so známym i netradičným materiálom (rôzny papier, pastel, farbičky, temperové a vodové farby, tuš, perá, látky, stužky, drievka, prírodný a odpadový materiál, atď.). Deti si pri vytváraní svojich dielok rozvíjajú predstavivosť, fantáziu, originalitu a tvorivosť. Získavajú nové zručnosti, zlepšuje sa im jemná motorika rúk a schopnosť samostatne pracovať. V neposlednom rade si rozvíjajú vzťah k umeniu a estetické cítenie. Svojimi dielkami potom vyzdobujú škôlku a potešia blízkych.
Krúžok je určený pre najstarších škôlkarov (5-6 ročné deti).
Deti si na tomto krúžku osvojujú elementárne pracovné a technické zručnosti a poznatky pri vyrábaní jednoduchých funkčných produktov. Pod vedením kreatívneho lektora pracujú so zaujímavými materiálmi (drevo, plast, kov, …) a využívajú rôzne technologické postupy pri ich spracovaní. Oboznamujú sa s pracovným náradím (detské náradie: pílka, kladivo, vŕtačka, kliešte, skrutkovač, pilník, brúsny papier, …), s jeho používaním a s dodržiavaním bezpečnosti pri práci s ním. Deti si pri vyrábaní vlastných produktov rozvíjajú jemnú motoriku, sebadôveru, trpezlivosť, precíznosť a dôslednosť. Vytvárajú si pozitívny vzťah k pracovnej a technickej aktivite a v neposlednej rade si rozvíjajú tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie.
Krúžok je určený pre mladších škôlkarov (2-3 a 3-4 ročné deti).
Cvičenie je zamerané na zlepšenie obratnosti, koordinácie pohybov, jemnú a hrubú motoriku a celkovú zdatnosť dieťaťa. Neoddeliteľnou súčasťou MINIGYM cvičenia je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj. Cvičenie prebieha za doprovodu známych detských pesničiek a riekaniek, ktoré deti povzbudzujú a motivujú k samotnému cvičeniu. Výbornými pomocníkmi pri cvičení sú balančné pomôcky, overballs, gymballs, padák, obruče, terče, žinienky, lano, šatky, masážne loptičky, lopty rôznych veľkostí a pod. Krúžok vedie kvalifikovaný tréner.
Krúžok je určený pre všetkých škôlkarov (2-3, 3-4 a 4-6 ročné deti).
Je vhodnou metódou ako u detí predškolského veku zábavnou a hravou formou budovať prirodzený vzťah k hudbe na všetkých úrovniach. Krúžok pomáha u detí rozvíjať hudobné a spevácke schopnosti, podporuje artikuláciu, správne dýchanie, vnímanie rytmu, melódie a textov piesní. Okrem hudobnej zložky je tento krúžok obohatený o prvky muzikoterapie a iných expresívnych techník. Pod vedením muzikoterapeuta deti vrámci krúžku používajú rôzne detské hudobné nástroje (triangle, rolničky, ozvučné drievka, rumba gule, paličky …) a samozrejme každé dieťa vlastný drumben – bubon. Celá hodina je sprevádzaná bábkou a jej priebeh je motivovaný príbehmi zo života detí. Po metodickej stránke je krúžok prispôsobený vekovej úrovni detí.
Krúžok organizovaný pod vedením Happy Kids a je určený pre najstarších škôlkarov (4,5-6 ročné deti).
Cieľom futbalového krúžku je naučiť deti základy futbalu so zameraním na rozvoj pohybových zručností, schopností a pravidiel futbalu. Tréning prebieha formou špeciálne zostavených cvičení zameraných na kontrolu lopty, streľbu a špecifické činnosti v zápase. Deti vedú tréneri – bývalí aktívni futbalisti – s dlhodobými skúsenosťami s prácou s deťmi. Ich snahou je vytvoriť dobrý kolektív, v ktorom všetkých spája futbal.
Tréningy sa realizujú v exteriéri, na špecializovanom povrchu – umelej trávnatej ploche futbalového ihriska alebo na tráve. V prípade nepriaznivého počasia v telocvični.
V mesiacoch, v ktorých nie je možné trénovať vo vonkajšom prostredí, je futbal vystriedaný tréningom aikida priamo v škôlke. Hodiny aikida s deťmi prebiehajú prostredníctvom hravých párových tréningov zameraných na rozvoj motoriky, priestorovej orientácie a pohybových schopností dieťata. V rámci tréningov sa preberajú základné techniky AIKIDA na základe pohybových schopností detí. Deti nadobudnú základné znalosti bezpečného padania, základných techník sebeobrany a sebakontroly.
Krúžok organizovaný pod vedením Happy Kids a je určený pre stredných a najstarších škôlkarov (3-4 a 5-6 ročné deti).
Tréningy športovo-gymnastickej prípravy vychádzajú zo základov gymnastiky a sú navrhnuté tak, aby deti postupne zlepšovali svoju obratnosť, koordináciu pohybov a celkovú fyzickú zdatnosť. Neoddeliteľnou súčasťou je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj detí. Učia sa počúvať, sústrediť sa, riadiť sa pokynmi trénera a spolupracovať s ostatnými. Pri spoluvytváraní pravidiel gymnastických hier sa rozvíja tvorivosť a následne schopnosť akceptovania a dodržiavania pravidiel. Cieľom je, aby cvičenie deti bavilo a aby sa pohyb a šport stali prirodzenou súčasťou ich životného štýlu. Pri tréningoch sa využívajú rozličné moderné športové pomôcky, ktoré spestrujú pohybové cvičenia a pomáhajú deťom v rozvoji ich schopností. Patria medzi ne fitlopty, overbally, masážne a balančné podložky, kuželky, prekážky, gymnastické zostavy, trampolíny a rôzne iné.
Krúžok je určený pre najstarších škôlkarov (5-6 ročné deti).
Cieľom je príprava detí na školu po rečovej stránke. Prostredníctvom básničiek, pesničiek, riekaniek, hádaniek, rozprávok, spoločenských či rytmicko-pohybových hier s prvkami arteterapie sa na krúžku rozvíja slovná zásoba detí, predchádza sa poruchám reči, nacvičujú sa rozprávačske schopnosti a sluchová pamäť.