Novinky

Prázdninová letná škôlka – Júl

1.V kráľovstve vody:  pokusy a hry s vodou, maľovanie vodovými farbami, kreslenie, otužovanie slnkom a vodou, vodné atrakcie na záhrade, ochladzovanie rozprašovacou hadicou, vychádzka k jazeru, hry pri potoku a studničke, polievanie záhradky na školskom dvore….

2. Farebný svet: kreslenie, maľovanie, hry a pokusy s farbami, kreslenie kriedami, výtvarnéry hry (viac)

Prečo naša

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • odborná starostlivosť od 7:00 do 18:00 hod.
 • možnosť čerpania príspevku na škôlku
 • prírodné prostredie, záhrady s preliezkami
 • cca. 12 detí v triede
 • angličtina hravou a prirodzenou formou
 • záujmové krúžky priamo v škôlke
 • športové kurzy počas celého roka

Hľadáte kvalitnú predškolskú prípravu?

Chcete dobre pripraveného školáka? Naša ponuka vás určite zaujme.


Aby sme zabezpečili naozaj kvalitnú prípravu detí na školu a život, staviame na individuálny prístup a na vysoko kvalifikovaný personál. Predškolákov vedú vysokoškolsky vzdelané učiteľky v odboroch predškolská pedagogika a špeciálna pedagogika. Aj v rámci predškolskej prípravy spolupracujeme s detským psychológom a logopédom. Deti majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti aj pomocou tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina (ide o prípravu na lepšie zvládnutie čítania a písania v škole). Nízky počet detí v triede (max. 12 predškolákov) zabezpečuje naozaj individuálny prístup.


Na podnietenie prirodzenej zvedavosti a záujmu detí a na podporu ich rozvoja, využívame moderné didaktické pomôcky a edukačné metódy. Vychádzame zo štátneho vzdelávacieho programu schváleného MŠ SR. Všetky činnosti a aktivity počas dňa sú zamerané na rozvoj kompetencií potrebných pre vstup do ZŠ (jazyková, pohybová príprava, grafomotorika, matematické predstavy,...). V deťoch podnecujeme samostatnosť, zdravé sebavedomie a tvorivosť.


Pohybové schopnosti deti získavajú aj na kurzoch, ktoré prebiehajú celý rok v špecializovaných podmienkach: hipoterapia, gymnastika, korčuľovanie, lyžovanie, plávanie, inline, tenis. Krúžky s rôznym zameraním prebiehajú v škôlke: dielničky, keramika, výtvarný a tanečný.


V priebehu dňa deti komunikujú s jednou učiteľkou výhradne v slovenskom jazyku a s jednou najmä v angličtine. Dieťa tak môže plnohodnotne rozvíjať svoju materinskú reč, avšak dostane možnosť naučiť sa a postupne komunikovať v cudzom jazyku. Úroveň angličtiny zvyšuje aj jazyková lektorka, ktorej materinským jazykom je angličtina.


Toto všetko v príjemnom prostredí bratislavského lesného parku Železná studnička.